POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

DB REFORMA (marca del Grup “BETBARNA REUNIDES CONSTRUCCIÓ, S.L.”), és una empresa focalitzada a la construcció, reforma i rehabilitació integral especialitzada d’edificis plurifamiliars, habitatges, cases unifamiliars i equipaments. En el marc del seu pla de negoci, expansió i millora continua; La Direcció de
DB REFORMA ha definit un Sistema de Gestió basat en les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, que té per finalitat:

  • Satisfer els requisits dels nostres clients i les obligacions legals i reglamentàries que ens són aplicables.
  • Millorar i optimitzar la gestió de l’empresa i de la feina feta, per obtenir una millor rendibilitat econòmica i de temps, i alhora millorar la protecció del medi ambient.

En conseqüència, la Direcció defineix la política d’empresa següent i es compromet a:

  • Definir, revisar i modificar els objectius de l’empresa, designant de manera clara els responsables del seu compliment i proporcionant-los els recursos necessaris.
  • Tenir en compte el context de l’organització i les expectatives de les parts interessades que ens ajuden a gestionar el nostre sistema de gestió de riscos i oportunitats.
  • Revisar la suficiència i idoneïtat dels RRHH i materials per assolir la conformitat amb els requisits dels nostres serveis i productes i, en la mesura que sigui possible, mantenir uns nivells alts de satisfacció dels nostres clients i altres parts interessades.
  • Motivar tot el nostre personal, propi i extern, en el compliment del que estableix el nostre Sistema de Gestió, essent aquest un element fonamental per millorar la nostra imatge com a empresa i, així mateix, fer més rendible la nostra activitat.
  • Aplicar el nostre sistema de gestió com a eina d’organització de la nostra empresa, revisant-ne periòdicament la implantació i eficàcia, i establint els mecanismes per a la seva millora contínua.
  • Assegurar que els treballs desenvolupats per l’empresa s’executen de manera respectuosa amb el medi ambient mitjançant l’aplicació de mesures de prevenció de la contaminació i amb enfocament a l’anàlisi de cicle de vida dels nostres serveis i productes.
  • Garantir les condicions de seguretat i salut a la feina, mitjançant l’aplicació de mesures de prevenció d’accidents i danys a la salut dels treballadors.

Actualitzada: 01/03/2022